Showing posts with label malware. Show all posts
Showing posts with label malware. Show all posts

Wednesday, June 06, 2018

கம்ப்யூட்டர், இணையம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இது பற்றி அதிகம் தெரிந்திருக்கும். எனினும் புதியவர்களுக்கு "மல்வேர்" என்றால் என்ன என்...