பென்டிரைவ், எஸ்டி கார்டு பார்மட் செய்ய

பென்டிரைவ் அல்லது SD Card பார்மேட் செய்திடும்பொழுது  "windows  was unable to complete format என்ற பிழைச் செய்தி வருகிறதா?  என்ன ச...

Hot in week

Recent

Comments

index