Showing posts with label Jothidam. Show all posts
Showing posts with label Jothidam. Show all posts

Saturday, October 07, 2017

நீங்கள் உங்களுடைய ஜாதகத்தைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அதில் ‘ல’ என்று குறிப்பிட்டு இருப்பதுதான் லக்னம் என்பதாகும். இந்த லக்னத்தை அடிப்படையாகக...