17.5 இலடசம் ரூபாயில் கட்டிய இரண்டு மாடி வீடு. வீடு கட்டும் செலவு மற்றும் பிளான்க்கு லைக் செய்த பிறகு இமேஜ் மேலே கிளிக் செய்யவும்

double floored building for 17.5 lakhs

BEAUTIFUL DOUBLE FLOORED HOME DESIGN


The above picture house is built in modern way and its simply beautiful as you see. the home plan consists of 3 bedrooms. one bedroom on the ground floor with attached bathroom and two bedrooms on the second floor and one has attached bathroom.

The house also has a common bathroom on the ground floor. The other specification of this house include a sit out, kitchen, dining hall, consultation room and living room. The dining hall and living room together is much spacious. Each space has been utilized and house have been designed very attractively. its affordable too.

This house’s ground floor plan include:


Bedrooms : 1
bathroom : 2(attached/common)
sitout
dining hall
living room
kitchen.
consultation room

This house’s first floor plan include:


Bedrooms : 2
bathroom : 1(attached)
spacious hall


Post a Comment

0 Comments