Showing posts with label winrar. Show all posts
Showing posts with label winrar. Show all posts

WinRAR கோப்பு அமுக்கி மென்பொருள் !

வின்ரேர் ஒரு கோப்பு அமுக்கி மென்பொருள். அதாவது File - ஐ ஒரிஜினல் அளவைவிட மிக சிறிய அளவுடையாதாக மாற்றித் தரும் (Compress) மென்பொருள். 1995 ல...