Showing posts with label file compression tool. Show all posts
Showing posts with label file compression tool. Show all posts

7 Zip ஃபைல் கம்ப்ரஸ்சன் மென்பொருள் டவுன்லோட் செய்ய

ஃபைல்களை "கம்ப்ரஸ்" செய்து கொடுக்கும் மென்பொருட்களில் முற்றிலும் இலசமாக கிடைப்பது 7 ZIP File Compression Software. WinRAR, WinZ...