Showing posts with label computer software. Show all posts
Showing posts with label computer software. Show all posts

கணிப்பொறி மென்பொருள் விளக்கம் !

மென்பொருள்/கணினி மென்பொருள் / கணிப்பொறி மென்பொருள் மென்பொருள் என்பது கம்ப்யூட்டர் மட்டும் படிக்கவும் எழுதவும்  கூடிய மொழியில் உருவாக்கப்பட...

கம்ப்யூட்டரில் இருக்க வேண்டிய 7 முக்கிய மென்பொருட்கள்

கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தும் அனைவருக்கும் பயன்படும் 7 முக்கிய மென்பொருட்கள் இங்கு பட்டியலிட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு மென்பொருளும் முக்கியமானவ...