Showing posts with label browser tips. Show all posts
Showing posts with label browser tips. Show all posts

குரோம் பிரௌசரில் ஏற்படும் Aw Snap பிழை சரி செய்திட

குரோம் பிரௌசர்  அவ்வப்பொழுது Aw Snap பிழை ஏற்படும். பிரௌசர் ஊடாக ஒரு இணையதளத்தை திறந்து பார்வையிடுகையில் திடீரென அந்த இணையதளம் மறைந்து  Aw,...